Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Unishops

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u uw bestelling plaatst via de Unishops website. Door een bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de hieronder vermelde algemene voorwaarden.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 – Informatie Unilever

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van Consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door Consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van Unilever bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Betaling

Artikel 15 - Klachtenregeling

Artikel 16 - Geschillen

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de Unilever werknemer die werkzaam is in Nederland, direct bij een Unilever entiteit in dienst is, een Unilever e-mailadres heeft en die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Unilever: de rechtspersoon Unilever Nederland B.V. die Producten aan Consument aanbiedt;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Unilever en Consument wordt gesloten in het kader van verkoop op afstand van Producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Producten: de Unilever producten die worden aangeboden en verkocht via Unishops;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Unilever gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 9. Unishops: de Nederlandse Unishops webshop waar Consumenten Producten kunnen kopen.

 

Artikel 2 – Informatie Unilever

Statutaire naam: Unilever Nederland B.V.

Vestigings- en bezoekadres: Hofplein 19, 3032AC Rotterdam

Telefoonnummer: 0104394911

KvK-nummer: 24269393

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen Unilever aan de ene zijde en een Consument aan de andere zijde gesloten koopovereenkomst via Unishops.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Consument langs elektronische weg beschikbaar gesteld door middel van een hyperlink.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. De op Unishops aangeboden Producten moeten beschouwd worden als een vrijblijvend aanbod.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Consument mogelijk te maken. Indien Unilever gebruik maakt van afbeeldingen, dienen deze uitsluitend ter illustratie. De Producten kunnen lichtelijk afwijken van deze afbeeldingen.
  Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Unilever niet.
 4. Unilever kan zo nu en dan het assortiment Producten aanpassen en Unilever heeft geen verplichting om bepaalde Producten aan te blijven bieden.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 6. Unilever kan een redelijke minimum ordergrootte vaststellen.
 7. Het totaalbedrag dat Consument jaarlijks kan besteden aan Producten via Unishops is gelimiteerd op 2500,- Euro.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Nadat Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Unilever onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Unilever is bevestigd, kan Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Unilever treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige website. Consument kan elektronisch betalen en Unilever zal daartoe passende veiligheidsmaatregelen implementeren en in acht nemen.
 4. Unilever kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Unilever op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij/zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Unilever zal uiterlijk voor het afrekenen van Producten Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, delen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van Unilever waar Consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het Product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. hoe Consument de overeenkomst kan herroepen.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Unilever mag Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Consument, of een vooraf door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
 3. als Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen of opgehaald. Unilever mag, mits hij/zij Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen of opgehaald;

 

Artikel 7 - Verplichtingen van Consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door Consument en kosten daarvan

 1. Als Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij/zij dit via een retourzending kunnen doen. Hij/zij meldt dit binnen de bedenktermijn via de website of app van PostNL waar Consument een retourzending moet aanmaken met het op de verpakking vermeldde antwoordnummer, waarna ze de Producten kan terugsturen, of kan de zending aanmelden en afgeven bij een PostNL pakketpunt door het tonen van het antwoordnummer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt Consument het Product terug naar het adres genoemd op de verpakking en in de orderbevestiging. Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij/zij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Unilever verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.
 5. Unilever draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van Unilever bij herroeping

 1. Als Unilever de melding van herroeping door Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, word aan Consument na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Unilever vergoedt alle betalingen van Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Unilever in rekening gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop Consument hem de herroeping meldt. Unilever mag wachten met terugbetalen tot hij het Product heeft ontvangen of tot Consument aantoont dat hij/zij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Unilever gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Consument heeft gebruikt, tenzij Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Consument.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Unilever kan de navolgende Producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Unilever dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 2. Verzegelde Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 

Artikel 11 - De prijs

 1. De op Unishops vermelde prijzen van Producten zijn geldig op het moment van aankoop en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Deze wijzigingen zijn niet van invloed op reeds geplaatste bestellingen.
 2. De in het aanbod van Producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst

 1. Unilever staat er voor in dat de Producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. Unilever zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
 2. Unilever is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren.
 3. Consument kan ervoor kiezen om de Producten te laten afleveren op een adres in Nederland
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat Consument aan Unilever kenbaar heeft gemaakt.
 5. Unilever is niet verantwoordelijk voor enige vertraging van een bestelling als gevolg van onjuiste of ongeldige betaalgegevens, noch voor bezorging aan een verkeerd adres als er onjuiste adresgegevens zijn ingevoerd.
 6. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Unilever geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft bericht. Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 7. Na ontbinding conform het vorige lid zal Unilever het bedrag dat Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Unilever tot het moment van bezorging aan Consument of een vooraf door Consument aangewezen en aan Unilever bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 14 - Betaling

 1. Consument het verschuldigde bedrag voor Producten onmiddellijk voldoen bij het afrekenproces door middel van een van de aangeboden betaalmethodes.
 2. Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Unilever te melden.
 3. Indien Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij/zij door Unilever is gewezen op de te late betaling en Unilever Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Unilever gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. Als u vragen, klachten of problemen heeft met Producten of het functioneren van Unishops, zijn wij als volgt te bereiken:
  Op de website is een contact formulier, waar u een bericht kunt achterlaten. Bij het delen van uw contactgegevens krijgt u zo spoedig mogelijk een antwoord.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Unilever op de hierboven genoemde wijze.
 3. Bij Unilever ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Unilever binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Consument dient Unilever in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen Unilever en Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.